лучшие книги по экономике
Главная страница

Главная

Замовити роботу

Последние поступления

Форум

Создай свою тему

Карта сайта

Обратная связь

Статьи партнёров


Замовити роботу
Книги по
алфавиту

Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О

Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

6. НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

 

 

 

 

 

У рамках самостійної роботи студентам пропонується підготувати тези доповіді (7—10 тез) на наукову конференцію на тему, що відповідає змісту дисципліни (список орієнтовних тем наведено нижче). Кожна теза має бути стисло сформульована (1 ко-
ротке речення) та коротко викладена двома-чотирма реченнями (один абзац) і мати посилання на список літератури. Посилання на літературу наводяться у квадратних дужках із вказівкою номера сторінки, наприклад [5, с. 120].
Тези подаються викладачеві за графіком проведення поточного контролю у роздрукованій та в електронній формі. Загальний обсяг роботи — не більше 2 сторінок друкованого тексту (Times New Roman, 14, полуторний інтервал). Список використаної літератури (не менше 5 позицій) наводиться на окремому аркуші, впорядковується за алфавітом, оформлюється згідно з вимогами державного стандарту, наприклад:

 • Основи інформаційних систем: Навч. посібник / В. Ф. Ситник, Т. А. Писаревська, Н. В. Єрьоміна та ін. За ред. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 2002. — 420 с.
 • Карапетян Т. Кредитоспроможність позичальника та методи її оцінки // Вісник НБУ. — 1999 — № 4. — С. 20—22.

На першому аркуші мають бути обов’язково вказані назва доповіді, прізвище та ініціали студента і номер групи, в якій він (вона) навчається.
Теми доповідей слід узгоджувати з викладачем — керівником курсу.
Орієнтовні теми наукових доповідей

 • Інформаційне суспільство: складові та перспективи побудови.
 • Побудова інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан і перспективи.
 • Побудова інформаційного суспільства в Україні: нормативна база.
 • Глобальне інформаційне суспільство у міжнародних документах.
 • Побудова інформаційного суспільства: закордонний досвід.
 • Пілотні проекти Великої вісімки (G8) з інформаційного суспільства: глобальний інвенторій (GIP), електронні бібліотеки, мультимедійний доступ до світової культурної спадщини, менеджмент оточуючого середовища і натуральних ресурсів, уряд on-line (GOL), ринок для малих і середніх підприємств, Морське інформаційне суспільство (MARIS) та ін.
 • Інформаційні війни: загрози і захист.
 • Екологія інформації — проблеми і шляхи їх вирішення.
 • Інформаційне право: міжнародний досвід.
 • Інформаційне право України: сучасний стан і перспективи.
 • Об’єкти громадянських прав в електронному просторі.
 • Право власності на інформацію: проблеми і практика забезпечення.
 • Правова охорона персональних даних.
 • Правові основи криптографії в Україні.
 • Правові основи стеганографії.
 • Цифрові водяні знаки як засіб захисту прав на інтелекту-
  альну власність.
 • Правове регулювання розміщення інформації в Інтернет.
 • Спам — юридичний аспект.
 • Захист авторських прав в Інтернет.
 • Доменні імена: правовий аспект.
 • Правове регулювання домену .UA.
 • Правове регулювання діяльності Інтернет-провайдерів.
 • Реалізація атак на користувача ІС та організація захисту від них.
 • Програмне забезпечення як об’єкт інтелектуальної власності.
 • Правовий захист комп’ютерних програм і баз даних.
 • Авторське право і ліцензування програмного забезпечення
  з відкритим кодом.
 • Закрите програмне забезпечення і програмне забезпечення, що вільно поширюється, — юридичний аспект.
 • Ліцензування програмного забезпечення з відкритим кодом: перспективи в Україні.
 • Порівняльний аналіз ліцензій на програмне забезпечення
  з відкритим кодом: GNU GPL, BSD, MPL.
 • Генеральна Суспільна Ліцензія GNU — основні положення.
 • Боротьба з нелегальним програмним забезпеченням: юридичний аспект.
 • Товарні знаки як спосіб захисту комп’ютерних програм.
 • Правове регулювання створення і впровадження інформаційних систем.
 • Юридичне оформлення робіт зі створення і впровадження інформаційних систем.
 • Правове регулювання створення і функціонування вірту-
  альних підприємств.
 • Юридичне оформлення Інтернет-проекту.
 • Правові проблеми електронної комерції: захист споживача.
 • Правові проблеми електронної комерції: захист продавця.
 • Правові проблеми використання електронних грошей.
 • Правові проблеми організації електронного документо-
  обігу.
 • Правове регулювання застосування електронно-цифрових підписів.
 • Телемедицина як медична та інформаційна послуги: юридичний аналіз.
 • Аналіз міжнародного законодавства з електронного документообігу.
 • Укладання угод в елекронно-цифровій формі.
 • Електронний документ як джерело доказів у судовому процесі.
 • Використання систем електронного документообігу в юри-
  дичній діяльності.
 • Віртуальний офіс для юриста.
 • Застосування відеоконференцій в юридичній діяльності.
 • Використання сервісів Інтернет в юридичній діяльності.
 • Аналіз наявних юридичних послуг у WWW.
 • Правове врегулювання суперечок через Інтернет.
 • Проблеми встановлення та розслідування комп’ютерних злочинів.
 • Збирання, нагромадження та оброблення інформації з юридичних проблем.
 • Правові пошукові системи Інтернет.
 • Порівняльна характеристика баз правової інформації ЄС: CELEX, EUDOR, EUR-Lex, Legislative Observatory, PreLex, SCADPlus.
 • Правові експертні системи: досвід використання.
 • Правові експертні системи: можливості використання і проблеми створення.
 • Створення бази знань експертної системи з правової проблеми.
 • Системи підтримки прийняття рішень в юридичній діяльності.
 • Використання інформаційних систем у процесі розроблення законопроектів.
 • Інформаційні системи МВС України.
 • Автоматизоване збирання та оброблення інформації в органах прокуратури.
 • Інформаційні системи органів судової влади.
 • Комп’ютерна експертиза як вид судово-експертної діяльності.
 • Ергономічне забезпечення інформаційних систем.
 • Судова практика зі справ, пов’язаних з використанням нових інформаційних технологій.
 • Особливості розгляду спорів, що виникають з інформаційно-правових відносин.
 • Правова інформатизація України — концепція і досвід реалізації.
 • Інформаційні відносини в Україні: кримінально-правовий аспект.

 


7. ПОРЯДОК ТА КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

 

 

 

 

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності» здійснюється на основі результатів поточного контролю.
Основними об’єктами поточного контролю знань студентів є:

 • систематичність та активність роботи студента на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях;
 • виконання завдань для самостійного опрацювання;
 • виконання модульних (контрольних) завдань.

Кожен етап контролю знань закінчується оцінюванням результатів у балах. Крім перелічених вище, передбачено деякі завдання (об’єкти контролю) для заохочення студентів — за їх виконання виставляються додаткові бали. При цьому загальна кіль­кість балів, здобута у результаті поточного контролю з дисципліни, не може перевищувати 100 балів. Розподіл балів за об’єктами контролю наведено у таблиці. Максимально можливі оцінки за кожне завдання кожного виду робіт наведено нижче.


Об’єкт контролю

Максимально можлива
кількість балів за всі завдання

Систематичність та активність роботи студента на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

52

Виконання завдань для самостійного опрацювання

30

Виконання модульних (контрольних) завдань

24

Об’єкти додаткового заохочення

40

Залік з дисципліни виставляється автоматично при одержанні студентом не менше 50 балів під час останнього семінарського (практичного) заняття відповідного семестру. Якщо студент отри-
мав менше 50 балів за результатами поточного контролю, він отримує підсумкову оцінку «не зараховано». Результати складання семестрового заліку («зараховано», «не зараховано») вносяться у залікову відомість разом із загальною підсумковою оцін-
кою за результатами поточного контролю, округленою до найближчого числа, кратного 5.
Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 30 до 45 балів, після належної підготовки мають право повторно складати залік. Студенти, які набрали за результатами поточного і підсумкового контролю від 0 до 25 балів, зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни перед повторним складанням заліку.
Контроль систематичності
та активності роботи протягом семестру
При контролі систематичності та активності роботи студентів оцінці підлягають результати виконання лабораторних робіт.
Виконання лабораторних робіт оцінюється за результатами захисту відповідних звітів. Звіт з лабораторної роботи має бути поданий викладачеві до початку виконання наступної лабораторної роботи. Звіт з лабораторної роботи має містити титульний аркуш за встановленою формою і результати виконання завдань, наведених у розділі 4. До захисту приймаються тільки звіти, підготовлені і роздруковані за допомогою програмних засобів обробки текстів та ділової графіки. Рекомендується мінімально використовувати у тексті звіту ілюстрації, графічні елементи, роз­друківки екранів і Web-сторінок тощо.
Кожна складова лабораторної роботи, яка має бути представлена у звіті (див. позначки ? у завданнях, що наведені у розділі 4), оцінюється за такою шкалою:

 • 2 бали — подані результати є правильними, звіт повністю відповідає вимогам, грамотно і акуратно оформлений; студент виконав роботу відповідно до свого індивідуального зав-
  дання;
 • 1 бал — звіт оформлений з порушенням встановлених вимог, завдання виконано з незначними похибками;
 • 0 балів — звіт не відповідає вимогам, містить результати виконання чужого індивідуального варіанта; студент подає звіт про виконання лабораторних робіт пізніше вказаного викладачем терміну.

Максимально можливі оцінки за окремі лабораторні роботи наведено у таблиці.


Лабораторна робота

Максимально можлива
кількість балів

Лабораторна робота № 1

«Криптографічний захист інформації за допомогою системи PGP»

10

Лабораторна робота № 2

«Правові консультації за допомогою експертних си-
стем ICAR» —

— завдання першого рівня складності — консультування

4

— завдання другого рівня складності — розробка консультації

30

Лабораторна робота № 3

«Управління документами за допомогою програмно-технологічного комплексу DIS:class»

8

Завдання для самостійного опрацювання
Оформлення та оцінювання виконання самостійних робіт відбувається у порядку, описаному вище для лабораторних робіт. У разі здачі звіту про виконання самостійної роботи до 15 листопада та одержання максимально можливої оцінки, передбаченої за цю роботу (див. табл.), з метою заохочення студентів оцінка підвищується на 3 бали. Звіти про виконання самостійних робіт не прий-
маються після передостаннього практичного заняття з дисципліни.


Самостійна робота

Максимально можлива кількість балів

Самостійна робота № 1

«Пошук правових документів у системі “Закони та підзаконні акти України в Інтернет”»

4

Самостійна робота № 2

«Використання правових інформаційно-пошукових систем»

4

Самостійна робота № 3

«Пошук правових документів у Глобальній мережі правової інформаційї (GLIN)»

6

Самостійна робота № 4

«Пошук інформації в реєстрах Міністерства юстиції України»

4

Контроль за виконанням модульних завдань
Дисципліна «Інформаційні системи і технології в юридичній діяльності» складається з двох модулів, оцінювання яких здійснюється за результатами двох контрольних робіт. Контрольні роботи виконуються письмово.
На контрольну роботу № 1 виносяться питання, які не опрацьовані студентами під час виконання лабораторних і практичних робіт з тем № 1—6. На контрольну роботу № 2 виносяться питання, які не опрацьовані студентами під час виконання лабораторних і практичних робіт з тем № 7—10. Під час підготовки до контрольних робіт рекомендується перевіряти свої знання на основі питань, що наведені у розділі 2.
Кожен білет з контрольної роботи № 1 містить 2 теоретичних питання і задачу (див. розділ 3). Білети з контрольної роботи № 2 містять 3 теоретичні питання.
Відповідь на запитання оцінюється за такою шкалою:

 • 4 бали — всебічне системне і глибоке знання теоретичного матеріалу; чітке володіння понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою; вміння використовувати їх для вирішення як типових, так і нетипових проблемних ситуацій;
 • 2 бали — знання основного матеріалу дисципліни; засвоєння інформації в основному з лекційного курсу; володіння основним понятійним апаратом, методами та інструментарієм, передбаченими програмою, вміння використовувати їх для вирішення типових ситуацій з окремими непринциповими помилками;
 • 0 балів — значні прогалини в знаннях основного програмного матеріалу; володіння окремими поняттями, методами та інструментарієм з принциповими помилками; відсутність відповіді на питання або наявність відповіді на питання, яке не входить до виданого завдання.

Підсумкова оцінка за контрольну роботу визначається як підсумок оцінок за кожне питання.

Страницы [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
[ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ]
[ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]


ВНИМАНИЕ! Содержимое сайта предназначено исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права принадлежат их законным правообладателям. Любое использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие или полученные в связи с использованием содержимого сайта.
© 2007-2019 BPK Group.